Strategi 2017-2021

Overordnede mål: 

* Sørge for at det i alle ledd er ordnede forhold som gir muligheter for Spillere, Trenere, Dommere, Ledere, Foreldre og andre involverte.

* Opplyse foreldre om arbeid i Idrettslaget og fair Play.

* Ha kompetente og motiverte trenere som er i klubben i lengre perioder og som jobber over lengre perioder.

* Bedre treningskulturen blant de aldersbestemte spillerne.

* Beholde spillerne mellom 13-19 år

* Utdanne egne trenere og dommere.

* Utvikle og utdanne spillere.

* Etterstrebe stabilt rekruttering som gir lag i alle årsklasser (gutter og jenter).

* Bedre utnyttelse av treningsflater og legge til rette for treninger på tvers av aldersgruppene.

Plan for Seniorlag: 

Damelag:

Status:  

I dag har vi 2 damelag. Lag 1 (3.div) og lag 2  (5.div) administreres av to forskjellige trenere. De som ikke spiller så mye på lag 1 blir ivaretatt på lag 2 (5.div) 

Mål:

* Opprettholde et bredt tilbud til alle som ønsker å spille på seniornivå, samt synliggjøre riktig utviklingsstige mot seniorspill for de yngre spillerne.

* I løpet av perioden 2017-2021 ha et damelag godt etablert i 2 div (nivå 3) og et i 3 div (nivå 4) og et i 5 div.

Strategi for måloppnåelse:

* Få flere trenere inn på damesiden og bruke de ressurser (Bjørn Helge Karlsen) vi i dag har i klubben.

* En A gruppe som satser på å nå 2.div.

* En B gruppe (Junior) som ligger på nivå under gruppe A

* En Breddegruppe, skal være tilbud til dem som ikke vil satse så mye, men vil delta og kose seg med Idretten.

Ansvarlig:

Sportslig utvalg, Trenerkoordinator og trenere for Senior og Junior.

Herrelag:

Status:

I dag består herrelaget av en miks bestående av KIL-spillere i ulike aldersgrupper og med ulikt nivå, samt noen 16-åringer. 

Mål:

* I løpet av perioden 2017-2021 skal vi ha et lag godt etablert i 2 div (nivå 3)

* Klubben bør være tilknyttet 2 herrelag for å gi tilbud til alle aktuelle spillere.

* Vi ønsker å samarbeide med lag fra Bergen Vest (Bergen Vest håndballklubb/Mathopen/Vadmyra) om å danne et godt lag, eller ta over tilbud på herresiden.

* Et breddetilbud til Juniorer i Bergen Vest

* Ha en plan på de yngre som faller gjennom ved overgang til seniorhåndball.

Strategi for måloppnåelse:

* Fokus på gode arrangementer rundt herreampene for økt synlighet og det å være et forbilde for de yngre.

*  Beholde flest mulig gutter i klubben gjennom et bredt og godt tilbud om seniorspill.

* Etablere samarbeids- /partnerklubb for å beholde så stor bredde som mulig i herregruppen.

* Legge føringer slik at trenerressursene skal være/skape et bånd mellom 16 års/juniorslag og Herrelag.

* Klubben skal utdanne spillere mot seniorspill, ved å utarbeide utviklingsplan og drive verdibygging.

Ansvarlige:

Sportslig utvalg, Trenerkoordinator og trenere for Senior og G16/Junior.

Rekruttering/barnehåndball:

Status:

Det er forholdsvis god rekruttering, men gutter er i sterkt mindretall.

Mål:

1. Alle yngre lag, opptil 11 år skal ha treningstid i Olsvikhallen.

2. Fylle opp alle alderstrinn, både på jente- og guttelag.

3. Alle minilag må få drakter til kamper.

4. Unngå tidlig avskalling fra de yngre lagene.

Strategi for måloppnåelse:

1. Øke rekrutteringen gjennom å sette i gang ulike tiltak for å få flere yngre spillere  og minilag.

– Åpen Håndball dag

2. Legge til rette for at alle lag under 12 år har treningstid i Olsvikhallen.

3. Ha tilrettelagte treningstider i forhold til fotball og andre aktiviteter. Samt ha ”flinke” trenere som gjør håndball gøy, kult og gir status. Oppfordre til samarbeid med fotball, spesielt på guttesiden. 

Ansvarlig:

Rekrutteringsaansvarlig og sportslig leder 

Trenere i klubben

Status:

Klubben har i dag klart å knytte til seg dyktige trenere, som har et bevisst forhold til utvikling av spillere over lengre perspektiv og er tydelige ledere rundt treningsgruppen. Til tross for mange flinke og kompetente trenere på alle nivå, ser vi at vi mangler noen trener assistenter der gruppene er store/mange spiller.

Mål:

* Kompetente og motiverte trenere i alle ledd som er i klubben i lengre perioder og som jobber over lengre tid.

* Ha en hovedtrener og en assistenttrener på hvert lag.

* Opprette rollen trenermentor.

* Klare føringer gjennom synlig sportsplan.

Strategi for måloppnåelse

* Alderskrav til hovedtrenere (18 år) for de aldersbestemte lagene.

* Tilstrebe at alle lag har en hovedtrener og en assistenttrener som minimum.

* Alle trenere skal tilbys trener 1-kurs

* Det tilstrebes med at trenere for 12 år og oppover har trenerkurs 1 og 2.

* Trenerutdanning gir økt trenergodtgjørelse.

* Sørge for at trenerne i klubben er gode forbilder, gjennom regelmessige verdidebatter rundt verdien klubben ønsker å etterstrebe.

* Utarbeide utdanningsplan i forhold til kompetanse vi har.

* Bedre informasjonsflyten ut til trenerne ved å bruker mail og facebook til å sende ut og publisere sportsplan, tilgjenglige øvelser, ressurser (utstyr, hjelpemidler, lokaler etc) og annet hyppig.

* Sportsplan sendes årlig ut til trenerne.

* Mer tydelig og aktiv trenermentor.

Ansvarlig:

Sportslig leder.

Treningskultur aldersbestemte lag:

Status:

Pr i dag er det opp til hver enkelt trener hvilke innhold og planer hvert enkelt lag har. 

Mål:

* Legge til rette for god treningskultur.

* Ha kompetente og motiverte trenere som er i klubben i lengre perioder og som jobber over lengre tid.

* Legge klarere føringer for hvilke fokusområdet hvert enkelt årstrinn bør ha i treningsarbeidet.

* Bevisstgjøring vedr. verdien av å planlegging av hver trening.

* Få enda mer fokus på skadeforebyggende øvelser

Strategi for måloppnåelse:

* Synliggjør faglige og fysiske ressurser for alle ulike trenere i klubben, bruke de ressurser vi allerede har.

* legge klarere føringer for hvor mange økter hver aldersgruppe skal ha + hvem som trener sammen med hvem.

* Samkjøre treninger på tvers av lagene.

* Tilrettelegging av  treninger i tider utenom sesong, type Sommer- og juleperioder.

* Utvikle og ta i bruk egentreningsprogrammer.

Ansvarlig:

 Sportslig leder

Dommerutvikling

Status: Klubben har  totalt 21 stk (pr sept 2016) og har både miljø og tradisjon for å utvikle dommere. Klubbdommerkurs for alle 15 åringer er fremste rekrutteringskanal pr i dag. Det er behov for å øke antall gutter, samt for å rekruttere flere ”voksne” dommere. Rutinerte dommere i klubben jobber aktivt i Regionen med dommerutvikling på ulike nivå. Dommerkontakt med definerte ansvarsområder fungerer godt.

Mål:

* Kjøkkelvik ønsker å ha minimum 30 dommere.

* Kjøkkelvik søker å ha dommere på alle regionale nivå.

* Det skal legges til rette både for breddedommere og for de med ambisjoner.

* De yngste / ferskeste dommere skal ha oppfølging fra klubben.

* Eldre / ambisiøse dommere skal ha oppfølging fra Regionale tiltak.

* Alle dommere skal ha trygge rammer for sin utvikling.

* Dommerkontakt skal oppnevnes årlig, vedkommende skal være motivert.

Strategi for måloppnåelse:

* Barnekamplederkurs for alle 15 åringer videreføres

* Gutter i aktuell klasse skal i særlig grad oppfordres til å bli dommer

* Eldre dommere i klubben skal inngå i støtteapparat rundt yngre dommere

* ”Fair Play” skal aktivt kommuniseres blant egne trenere og i egen hall.

* Rekruttere motivert Dommerkontakt i egne rekker.

Ansvarlig: Dommerkontakt og Sportslig utvalg

Nasjonale konkurranser (Bringserie, Lerøyseie  etc)

Status:

Klubben har de siste årene hatt  lag med i nasjonale konkurranser, som Bring- og Lerøyserien, vi ønsker å legge til rette for slik deltagelse.

Mål:

 Utvikle spillere og ledere for å gjøre i stand lag til deltagelse i nasjonale konkurranser.

Strategi for måloppnåelse:

* Sikre at lag blir i stand til å kvalifisere seg til nasjonale konkurranser gjennom å stille krav rundt treningsarbeid og organisering.

* Lag må få informasjon fra klubben om hva som kreves for å delta i slike serier, både økonomisk og organisatorisk.

* Evaluere utvikling og resultater i desember sesongen før evt. deltagelse i nasjonal serie.

* Bevisstgjøre klubbens trenere og spillere mot at deltagelse i nasjonale konkurranser kun skal være en del av spillerutvikling og utdanning mot seniorspill, ikke et hovedmål.

Ansvarlige:

Sportslig leder og styret .